Definities

 • Specifieke voorwaarden van toepassing op het gebruik van de klantenportal van ONZkantoor:

  Deze voorwaarden (“Specifieke voorwaarden”) zijn een aanvulling op de standaard samenwerkingsovereenkomst waarin de specicieke werkzaamheden die door ONZkantoor worden verricht zijn opgenomen. Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de klantenportal ten behoeve van de uitwisseling, beoordeling/goedkeuring en verzending van belastingaangifte(n) en overige documenten.

 • 1. In de specifieke voorwaarden worden de volgende begrippen en definities gehanteerd:

  Klantenportal ONZkantoor: het door ONZkantoor in stand gehouden internetportaal ten behoeve van de elektronische communicatie tussen ONZkantoor en Cliënt met daarin modulair opgebouwde webapplicaties.

  Cliënt: de rechtspersoon, het samenwerkingsverband, de onderneming, de vertegenwoordiger van een van voornoemde partijen, de natuurlijke persoon, de cliëntgebruiker of de extra cliëntgebruiker die gebruik maakt van de klantenportal van ONZkantoor.

  Cliëntgebruiker: de contactpersoon van de Cliënt die beperkte beheerders toegang krijgt tot zijn internerportaal.

  Extra cliëntgebruiker: de door de contactpersoon van de Cliënt aangemaakte extra cliëntgebruiker die (beperkt) toegang krijgt tot het internerportaal van de cliënt.

  Aangifte: belastingaangifte voor vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen en omzetbelasting.

  ONZkantoor: handelsnaam onder PMP administratiekantoren B.V.

Specifieke
algemene voorwaarden

 • 2. De Specifieke Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten tussen Cliënt en ONZkantoor waarbij ONZkantoor toegang tot de klantenportal van ONZkantoor verleent aan Cliënt. Er wordt uitsluitend een specifiek
  en tijdelijk gebruiksrecht verschaft op de klantenportal van ONZkantoor. Er vindt geen overdracht van rechten of eigendom plaats.

  3. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de klantenportal van ONZkantoor, de aan de Cliënt toegekende gebruikersnamen en wachtwoorden, het toekennen van rechten aan extra (cliënt)gebruikers ongeacht de identiteit van de daadwerkelijke gebruiker van de klantenportal van ONZkantoor via de aan de Cliënt toegekende gebruikersnamen en wachtwoorden. Cliënt en/of de Extra (Cliënt)gebruikers zullen uitsluitend met de aan hen persoonlijk toegekende gebruikersnamen en wachtwoorden gebruik maken
  van de klantenportal van ONZkantoor. ONZkantoor en de door ONZkantoor betrokken derde partijen zijn niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor het gebruik door de Cliënt van de klantenportal van ONZkantoor, de aan de Cliënt toegekende gebruikersnamen en wachtwoorden en het gebruik van de aan de Extra (Cliënt)gebruikers toegekende gebruikersnamen en wachtwoorden. Cliënt zal slechts de ten behoeve van de dienstverlening
  gevraagde informatie verschaffen en zal geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden of het systeem op wat voor wijze dan ook verstoren of commercieel exploiteren.

  4. ONZkantoor en door haar ten behoeve van de klantenportal van ONZkantoor betrokken partijen hebben de gebruiksrespectievelijk eigendomsrechten op de klantenportal van ONZkantoor en de bijbehorende technologie. Cliënt is het volgende niet toegestaan, noch mag Cliënt een derde machtigen het volgende te doen met betrekking tot
  de klantenportal van ONZkantoor en/of de inhoud daarvan:
  gebruik met een ander doel dan waarvoor toegang is
  verleend,
  kopiëren of verspreiden,
  aanpassen of een afgeleide creëren,
  de broncode afleiden, veranderen, bewerken etc.
  distribueren, exploiteren, overdragen, sublicenseren van de klantenportal van ONZkantoor of daaraan gerelateerde rechten.

  5. Nadat Cliënt zijn/haar gegevens aan ONZkantoor heeft verstrekt bereidt ONZkantoor de aangifte en/of andere documenten voor. De wijze van verstrekken van de gegevens wordt in onderling overleg tussen Cliënt en ONZkantoor bepaald. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de tijdige aanlevering daarvan.

  6. Nadat ONZkantoor de aangifte of een ander document heeft voorbereid, ontvangt Cliënt een e-mailbericht met de mededeling dat de concept-aangifte of een ander document in de klantenportal gereed staat en kan worden gecontroleerd en worden goed- of afgekeurd. Goed- of afkeuring, eventueel onder toevoeging van
  commentaar vindt elektronisch plaats door middel van de daartoe bestemde knop in de klantenportal.
  Na goedkeuring dient Cliënt de aangifte of een ander document te voorzien van een elektronische
  accordering, waarna de aangifte of ander document vanuit de klantenportal naar de Belastingdienst of
  overige uitvragende instanties wordt verstuurd.

  7. Specifiek met betrekking tot de aangifte loonheffingen dient Cliënt uiterlijk twaalf (12) werkdagen voorafgaande aan de uiterste aangiftedatum van het betreffende aangiftetijdvak (maand-, vierwekentijdvak) eventuele aanvullingen of correcties (met betrekking tot het voorgaande tijdvak) aan te leveren. Per omgaande danwel uiterlijk drie (3) werkdagen voor de uiterste dag dat de aangifte moet zijn ingediend dient Cliënt te bevestigen dat de aangifte is goedgekeurd.

  8. Specifiek met betrekking tot de aangifte omzetbelasting / ICP dient Cliënt uiterlijk
  op de vijftiende (15e) van de maand volgend op de maand/het kwartaal waarop de aangifte omzetbelasting / ICP betrekking heeft, de benodigde gegevens aan te leveren.
  In de maand februari van het desbetreffende jaar wordt deze termijn met twee (2) dagen vervroegd. Vervolgens dient Cliënt na ontvangst van voornoemde aangifte per omgaande danwel uiterlijk drie (3) werkdagen voor de uiterste dag dat de aangifte moet zijn ingediend, te bevestigen dat de aangifte is goedgekeurd.

  9. In geval het tijdvak van de aangifte Omzetbelasting / ICP een jaar betreft dient Cliënt de benodigde gegevens van het desbetreffende jaar uiterlijk op 28 februari van het daarop volgende jaar aan te leveren. Vervolgens dient Cliënt na ontvangst van voornoemde aangifte / ICP per omgaande danwel uiterlijk drie (3) werkdagen voor de uiterste dag dat de aangifte moet zijn ingediend, te bevestigen dat de aangifte is goedgekeurd.

  10. Specifiek met betrekking tot de aangifte Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting dient Cliënt uiterlijk twee (2) maanden voor de afgesproken inleverdatum de benodigde gegevens aan te leveren. Vervolgens dient Cliënt na ontvangst van voornoemde aangifte deze aangifte per omgaande doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen te beoordelen en te bevestigen dat de aangifte door Cliënt is goedgekeurd of afgekeurd.

  11. Het verzenden van de aangifte door ONZ aan de Belastingdienst vindt, na elektronische accordering, eveneens elektronisch en beveiligd plaats. Door het plaatsen van de elektronische accordering gaat Cliënt akkoord met de aangifte en machtigt Cliënt ONZkantoor om de aangifte elektronisch te versturen naar de Belastingdienst.

  12. Vanuit de klantenportal kan een EDM digitaal naar de Belastingdienst worden verstuurd. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens van de nieuwe
  werknemer en de tijdige verzending (uiterlijk een dag voor datum indiensttreding van de nieuwe werknemer) naar de Belastingdienst vanuit de klantenportal.

  13. ONZkantoor schakelt voor het ter beschikking stellen van de klantenportal van ONZkantoor derde partijen in. Derde partijen hebben geen toegang tot de gegevens van Cliënt. Indien en voor zover een ingeschakelde derde partij toegang nodig heeft tot de klantenportal van ONZkantoor en eventuele gegevens van Cliënt, stemt Cliënt in met de verwerking van haar gegevens. Cliënt geeft hierbij toestemming aan ONZkantoor en voornoemde door ONZkantoor betrokken derde partijen tot de verwerking van alle verstrekte gegevens. Voor zover Cliënt zelf toestemming nodig heeft van derden voor verwerking van de gegevens, garandeert Cliënt dat zij die toestemming heeft.

  14. Indien de klantenportal van ONZkantoor, om welke reden dan ook, langer dan één dag niet beschikbaar is, zal Cliënt direct contact opnemen met haar contactpersoon bij ONZkantoor, zowel telefonisch als per e-mail en zullen er, indien noodzakelijk, afspraken worden gemaakt over een eventuele alternatieve aanlevering, voorbereiding en/of goedkeuring van de documenten teneinde de tijdige indiening van de documenten niet in gevaar te brengen. Indien Cliënt niet direct/per omgaande contact opneemt met ONZkantoor, is ONZkantoor niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig indienen van de documenten.

  15. ONZkantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet tijdig indienen van de aangifte of ander document, indien Cliënt de gegevens niet tijdig overeenkomstig deze Voorwaarden aanlevert en/of de voorbereide aangifte of ander document niet tijdig controleert en goedkeurt.

  16. ONZkantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet tijdig indienen van de EDM (staat niet in begrippenlijst nu), indien Cliënt de gegevens van een nieuwe werknemer niet tijdig overeenkomstig deze Voorwaarden invoert en verstuurt naar de Belastingdienst.

  17. ONZkantoor draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de klantenportal van ONZkantoor en de gegevens in de klantenportal van ONZkantoor te beveiligen en uitsluitend geautoriseerd beschikbaar te stellen. ONZkantoor garandeert niet dat de klantenportal van ONZkantoor permanent beschikbaar is. ONZkantoor behoudt zich het recht voor om het ter beschikking stellen van de klantenportal van ONZkantoor – voor Cliënt of in het algemeen – te onderbreken, indien bijvoorbeeld sprake is van virusaanvallen, veiligheidslekken van het internet, de koppeling van Cliënt tot de infrastructuur problemen veroorzaakt of in geval van andere situaties die gevaar (kunnen) opleveren voor het ongestoord kunnen aanbieden van de klantenportal van ONZkantoor, een en ander ter beoordeling van ONZkantoor. Indien mogelijk zal ONZkantoor Cliënt hier vooraf van in kennis stellen. Indien Cliënt ermee bekend is dat de beveiliging niet voldoet zal zij ONZkantoor hiervan direct telefonisch en schriftelijk (w.o. per e-mail) op de hoogte stellen. In geval van gepland onderhoud aan de klantenportal van ONZkantoor brengt ONZkantoor Cliënt hiervan vooraf op de hoogte. ONZkantoor draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de tijdige indiening van de aangifte of overige documenten niet in gevaar te brengen.

  18. Om toegang te krijgen tot de klantenportal van ONZkantoor heeft Cliënt van de certification authority een digitaal gebruikerscertificaat ontvangen voor gebruik van de klantenportal van ONZkantoor, met bijbehorende gebruikersnaam, wachtwoord en codes. Het certificaat, de gebruikersnaam, het wachtwoord en de codes dienen vertrouwelijk te worden behandeld en deze zijn niet overdraagbaar. Het gebruikerscertificaat en de codes worden separaat verstuurd. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik en beveiliging van zijn/haar hardware, software en gebruikerscertificaten waarmee toegang wordt verkregen tot de klantenportal van ONZkantoor. Het is Cliënt niet toegestaan onbevoegde derden toegang te verschaffen tot de klantenportal van ONZkantoor. Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanmaken van en het toekennen van rechten aan extra cliëntgebruikers en voor de gevolgen van het gebruik door de extra cliëntgebruikers. Cliënt dient gebruik te maken van deugdelijke antivirusprogrammatuur vóór en tijdens gebruikmaking van de klantenportal van ONZkantoor. Tevens dient Cliënt geen gebruik te maken van de klantenportal van ONZkantoor in ongecontroleerde omgevingen (zoals internetcafés).

  19. Indien Cliënt weet of vermoedt dat informatie omtrent de gebruikersnaam, wachtwoord, certificaat en/of codes bekend is of bekend kan zijn bij derde(n), of als sprake is van verlies, diefstal of vermissing, dient Cliënt ONZkantoor daarvan terstond op de hoogte te stellen.
  Indien dit voor het juist functioneren van de klantenportal van ONZkantoor noodzakelijk is, kan het gebruikerscertificaat tussentijds worden aangepast.

  20. Indien Cliënt gegevens uit de klantenportal van ONZkantoorl lokaal opslaat op zijn/haar eigen computer, server of ander opslagmedium, is Cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de beveiliging, opslag en beschikbaarheid van deze gegevens.

  21. ONZkantoor is jegens Cliënt – overeenkomstig de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van ONZkantoor – slechts aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van diensten, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ONZkantoor van een redelijke mate van zorgvuldigheid. De totale aansprakelijkheid van ONZkantoor voor schade als gevolg van gebruik door Cliënt van de klantenportal van ONZkantoor is beperkt tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium dat voor de betreffende aangifte of andere documenten en daarmee verband houdende werkzaamheden betaald of verschuldigd is. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ONZkantoor.

  22. ONZkantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  1. bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade;
  2. schade verbandhoudende met het transport van gegevens;.
  3. gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
  4. schade veroorzaakt door verlies of verminking van gegevens;
  5. schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in de snelheid en/of de beschikbaarheid van het internet;
  6. schade (bijvoorbeeld in de vorm van boetes of rente) als gevolg van het niet tijdig door Cliënt
  verstrekken van de gegevens die nodig zijn om de aangifte voor te bereiden of het niet tijdig
  plaatsen van de elektronische accordering;
  7. schade als gevolg van het niet juist of niet volledig verstrekken van de gegevens die nodig zijn om de
  aangifte voor te bereiden;
  8. schade als gevolg van het niet juist of tijdig invoeren en verzenden van de gegevens van de nieuwe werknemer naar de Belastingdienst in verband met de EDM;
  9. schade als gevolg van het verlies van gegevens veroorzaakt door het gebruik van de klantenportal van ONZkantoor.

  23. Behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid kan ONZkantoor niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval het systeem en/of de gegevens of programmatuur van Cliënt bij gebruikmaking van de klantenportal van ONZkantoor via het internet op enige wijze door een computervirus of andere schadelijke informatie wordt geïnfecteerd, beschadigd of vernietigd. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste preventieve en defensieve maatregelen tegen een dergelijke infectie, beschadiging of vernietiging.

  24. Cliënt zal ONZkantoor en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door ONZkantoor ten behoeve van Cliënt verrichte diensten en/of ter beschikking gestelde informatie en/of via het portaal beschikbare overige informatie van derden, inclusief persoonsgegevens van gebruikers die door Cliënt ter beschikking worden gesteld, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ONZkantoor.

  25. ONZkantoor en de Cliënt conformeren zich bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de klantenportal van ONZkantoor aan de geldende wet- en regelgeving.

  26. Op het in de klantenportal van ONZkantoor opgenomen cijfermateriaal wordt geen accountantscontrole toegepast, noch wordt een beoordeling in de zin van een beoordelingsopdracht uitgevoerd.

  27. Het is Cliënt niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf van ONZkantoor (web)links op te nemen van of naar enige ONZkantoor website. Als ONZkantoor (web)links verschaft naar een website van een derde partij, heeft ONZkantoor geen verantwoordelijkheid over of toezicht op de inhoud, achtergrond en techniek van die website. Derhalve is ONZkantoor niet aansprakelijk voor enige schade die Cliënt op basis van die (web)link mocht lijden. Cliënt zal de klantenportal van ONZkantoor niet gebruiken ter verspreiding van virussen of bestanden die de werking van het programma en/of andere computers van derden kunnen beschadigen.

  28. Indien bedingen in deze Specifieke Voorwaarden in strijd zijn met de eveneens van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van ONZkantoor , prevaleren deze Specifieke Voorwaarden.

  29. Bij beëindiging van de dienstverlening, of schriftelijke opzegging van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, zal het gebruikerscertificaat en de gebruikersnaam en bijbehorende wachtwoord en codes, worden ingetrokken en heeft Cliënt geen toegang meer tot de klantenportal van ONZkantoor.

  30. Houdt Cliënt zich niet aan deze Specifieke Voorwaarden, maakt Cliënt anderszins misbruik van deze Specifieke Voorwaarden of de klantenportal van ONZkantoor of wordt de dienstverlening door ONZkantoor aan Cliënt om wat voor reden dan ook opgeschort of gestaakt dan eindigt het recht tot toegang tot de klantenportal van ONZkantoor en heeft ONZkantoor het recht om deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling (per direct) te ontbinden, en Cliënt de toegang tot de klantenportal van ONZkantoor (per direct) te ontzeggen.

  31. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen tussen partijen bij deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

DutchEnglish