ONZ Kantoor helpt startende ZZP’ers graag op weg, daarom volgt hieronder een kort overzicht van de belangrijkste aftrekposten en fiscale regelingen omtrent de inkomstenbelasting voor kleine ondernemers. Om in aanmerking te komen voor de verschillende aftrekposten is het van belang dat u door de belastingdienst ook daadwerkelijk wordt gezien als ondernemer. Dit wordt bepaalt door een groot aantal factoren die u kan bekijken op de website van de belastingdienst. Wordt u aangemerkt als ondernemer, dan zijn de belangrijkste aftrekposten:

Zelfstandigenaftrek:Wanneer u door de belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer en voldoet aan het urencriterium komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De hoogte van dit bedrag varieert per jaar, maar lag in 2014 op €7.280. Dit bedrag kan direct worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Startersaftrek:Als u recent bent begonnen met ondernemen heeft u recht op de startersaftrek. Het bedrag van deze aftrekpost lag in 2014 op €2.123. Om te bepalen of een ondernemer in aanmerking komt voor deze aftrekpost hanteert de belastingdienst twee criteria: “U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer” en “U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe”. Voldoet u hieraan, dan kunt u de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek tellen. U heeft als zelfstandige maximaal drie kalenderjaren recht op deze extra aftrekpost.

MKB-winstvrijstelling:De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost, gebaseerd op een vast percentage, over de winst die overblijft na het aftrekken van de overige aftrekposten. In 2014 was dit percentage vastgesteld op 14 procent. Deze aftrek wordt automatisch toegepast bij uw belastingaangifte.

Zakelijke kosten:Van uw opbrengsten mogen een aantal zakelijke kosten worden afgetrokken. Dit betekent dat het belastbaar bedrag lager komt te liggen als de zakelijke kosten grondig worden bijgehouden en opgevoerd. Wat precies aftrekbaar is hangt af van de ‘context’ waarin de onderneming opereert. De belastingdienst hanteert hiervoor de volgende definitie: “Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben”. Om problemen met de fiscus te voorkomen is de vuistregel daarom: bij twijfel over privé/zakelijk niet automatisch opvoeren. Op de website van de belastingdienst is meer te vinden over welke kosten aftrekbaar zijn.

Naast de reguliere aftrekposten komen (startende) ZZP’ers in aanmerking voor een aantal extra fiscale voordelen, dit zijn:

Willekeurig afschrijven:Startende ondernemers hebben de mogelijkheid om jaarlijks zelf te bepalen hoeveel en wanneer er wordt afgeschreven op bedrijfsmatige investeringen. Dit noemt de belastingdienst willekeurig afschrijven, om hiervoor in aanmerking te komen gelden dezelfde criteria als bij de startersaftrek. In de praktijk betekent het dat wanneer er veel winst wordt gemaakt extra kan worden afgeschreven, waardoor de te betalen hoeveelheid belasting wordt gedrukt. Als er weinig winst wordt gemaakt kan de afschrijving worden uitgesteld, waardoor er in een ander jaar alsnog fiscaal voordeel kan worden behaald.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:Wanneer een ondernemer binnen één kalenderjaar meer dan €2.300 investeert in bedrijfsmiddelen (denk aan laptop, meubilair, etc.) heeft deze recht op een extra aftrekpost van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Auto’s komen hier alleen voor in aanmerking als ze bestemd zijn voor de bedrijfsvoering (zoals taxi’s en auto’s voor een koeriersdienst). Als het totale bedrag van de investeringen in één kalenderjaar boven de €55.248 ligt, daalt het percentage dat mag worden afgetrokken. Zie voor de details de site van de belastingdienst . Deze aftrek komt boven op de reguliere aftrek voor zakelijke kosten!

Oudedagsreserve opbouwen:Om de zelfstandige bij de pensioenopbouw te faciliteren heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om een percentage van de winst in een kalenderjaar te reserveren voor een oudedagsreserve. Dit percentage is vastgesteld op 10,9% van de winst en heeft een jaarlijk maximum van €9.542. Over het bedrag dat opzij wordt gezet ontvangt de ZZP’er uitstel van belastingheffing; als u met pensioen gaat, of stopt met uw zaak wordt de verschuldigde afdracht dus alsnog verrekent. Doordat een zelfstandige na pensionering meestal een lager inkomen heeft, is het belastingtarief ook lager. Door dit verschil levert de Oudedagsreserve een interessant fiscaal voordeel. Het bedrag dat jaarlijks opzij wordt gezet kan gebruikt worden om te beleggen, of deposito sparen.

Let op: Omdat er sprake is van uitgestelde belastingheffing, is het aan te raden om het bedrag dat u opvoert bij de aangifte ook daadwerkelijk opzij te zetten. U kan dan niet tegen verrassingen aan lopen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze medewerkers. Wij kijken dan graag samen met u hoe we van dienst kunnen zijn. Bezoek hiervoor onze contactpagina.

DutchEnglish